آموزشی مطالب های جذاب در مورد اعتیاد و روشهای درمان اعتیاد و اینکه کمپ ترک اعتیاد چیست و مرکز ترک اعتیاد برای چیست و اینکه مطالب اعتیاد که باید یک بیمار و خانواده بداند؟ و راه مقابله با اعتیاد و بایدها و نبایدهای اعتیاد همه در بانک آموزشی کمپ ترک اعتیاد