اعتیاد به الکل و هزار داستان گفته و نگهفته در مورد ترک آن و عوارض مصرف وجود دارد – تصمیم با شماست تا دیر نشده !!!!