ماده مخدر تریاک برای تسکین درد اما ترک اعتیاد تریاک بخاطر خماری سخت -جای نگرانی نیست.تریاک در پوست ، گوشت و مغز استخووان رخنه میکند.