اینروزها مشاهده برای پذیرش ترک اعتیاد متادون داریم که مراجعه در این دسته زیاد شده است ، شربت متادون تا قرص متادون برای درمان ترک اعتیاد بکار میرود اما خود اعتیاد دارد باید مراقب باشید.