برچسب: <span>کمپ اعتیاد</span>

خانه / کمپ اعتیاد
نوشته

بازگشت به زندگی تنها با ترک اعتیاد من امکان پذیر بود

در سن ۲۰ سالگی با یکی از دوستانش که اعتیاد به تریاک داشته، به پای بساط منقل و وافور می نشیند. در ابتدا به صورت تفننی مصرف می کرده، اما بعد از تقسیم ارث…..بی اعتنا به همسر به کشیدن تریاک می پردازد. با دیدن درد مادر، دختر کوچک خانواده سریعا با اورژانس تماس گرفته و...