عوارض مصرف خودسرانه قرص ریتالین و زولپیدم که باعث اعتیاد شدید میشود و در قشر نوجوانان و جوانان که کمپ ترک اعتیاد جهت بستری و درمان آن اقدام میکنند