توضیح انواع مواد مخدر و محرک برای آگاهی خانواده که هرروز با نامهای جدید متاسفانه در میان جوانان یافت میشود.